Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle al dan niet schriftelijk vastgelegde aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Commercieel Nederland .
2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Commercieel Nederland schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Definities. Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
1. Commercieel Nederland: De BV Commercieel Nederland, gevestigd te Hengelo;
2. Opdrachtgever: de wederpartij van Commercieel Nederland;
3. opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Commercieel Nederland .

Artikel 3. Offertes. Alle door Commercieel Nederland uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend (en kunnen mitsdien door Commercieel Nederland nog onverwijld na aanvaarding worden herroepen), tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

Artikel 4. Informatieverstrekking.
1. Door Commercieel Nederland uitgebrachte offertes en/of opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
2. De opdrachtgever is gehouden Commercieel Nederland tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.

Artikel 5. Werving en Selectie.
1. Bij de werving en selectie van kandidaten neemt Commercieel Nederland de uiterste nauwkeurigheid in acht. De opdrachtgever is gehouden zich voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met, of enige andere vorm van aanstelling van de kandidaat zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat.
2. Commercieel Nederland zal zich onthouden van activiteiten welke in het bijzonder zijn gericht op het voor derden bij wege van werving en selectie werven van personeel dat naar Commercieel Nederland weet bij de opdrachtgever in dienst is, een en ander behoudens voor zover de wens daartoe van het betreffende personeelslid is uitgegaan.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.
1. Commercieel Nederland is slechts aansprakelijk voor schade van opdrachtgever of derden als gevolge van opzet en/of grove schuld van Commercieel Nederland en/of diens leidinggevende ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde derden, met inachtneming van het hierna bepaalde:
2. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Commercieel Nederland is verzekerd en slechts voorzover de verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk tot uitbetaling overgaat. Daarbij gelden de volgende beperkingen: a) Commercieel Nederland is nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende verrichte opdracht, zulks met een maximum van € 10.000,00 (excl. BTW) b) Commercieel Nederland is nimmer aansprakelijk voor zogenoemde bedrijfs- en gevolgschade (waaronder: bedrijfsstoringen, andere onkosten, derving van inkomen).

Artikel 7. Facturen.
1. De facturen van Commercieel Nederland worden onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde opgemaakt op basis van overeenkomst met de opdrachtgever. Commercieel Nederland is gerechtigd tot het verzenden van deelfacturen.
2. Door de opdrachtgever aan Commercieel Nederland in verband met de uitvoering van de opdracht te betalen bedragen worden verschuldigd naarmate door Commercieel Nederland werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht, onverminderd het recht van Commercieel Nederland om voor de aanvang van de werkzaamheden of tussentijds een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen voorschot (of zekerheidstelling) te verlangen.

Artikel 8. Betaling.
1. De opdrachtgever is gehouden elke door Commercieel Nederland ingediende factuur binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, tenzij de opdrachtgever en Commercieel Nederland schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Uitsluitende betalingen aan Commercieel Nederland zelf dan wel aan een rechtspersoon die door Commercieel Nederland tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend.
3. Indien een factuur van Commercieel Nederland niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is de opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
4. Het afschrift van de door Commercieel Nederland verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening aanvangt.
5. De opdrachtgever dient de factuur onverwijld nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Commercieel Nederland te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt.
6. Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten recht, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten bedraagt: 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze kleiner dan of gelijk aan €1500,00 is, 15% van de verschuldigde hoofdsom indien deze groter dan €1500,00 en kleiner dan of gelijk aan € 3500,00 is en 10% van de verschuldigde hoofdsom indien deze groter dan € 3500,00 is. Deze kosten zullen, zodra door Commercieel Nederland rechtsbijstand is ingeroepen respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgevers verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Commercieel Nederland om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Artikel 9. Tenslotte. Commercieel Nederland is jegens de opdrachtgever gerechtigd al dat geen te doen of na te laten waartoe Commercieel Nederland door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor Commercieel Nederland geldt en zal ter zake niet jegens de opdrachtgever aansprakelijk zijn.

Versie januari 2009